Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 243 448,50 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  243 448,50 ZŁ 

Powiat Przasnyski  realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.


W ramach programu w powiecie przasnyskim wsparciem objęto 19 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osoby niepełnosprawne  biorące udział w programie w powiecie przasnyskim mają zapewnione:

 • bezpłatne usługi asystenta,
 • możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,
 • 40 godzin usług asystenta miesięcznie dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 30 godzin usług asystenta miesięcznie dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 30 godzin usług asystenta miesięcznie na 1 dziecko niepełnosprawne ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, których rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy)
 • możliwość wyboru czasu świadczonych usług, zgodnie z potrzebami i preferencjami (usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)


Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,
 • w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby posiadające zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta,
 • osoby nie będące członkiem rodziny lub opiekunem prawnym osoby, na rzecz której ma być świadczona usługa asystenta oraz nie zamieszkujące z nią.

Asystentowi udział w programie w powiecie przasnyskim  zapewnia:

 • wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości do 35 zł brutto za godzinę pracy,
 • zwrot kosztu zakupu środków ochrony osobistej do 40 zł miesięcznie,
 • zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką do 50 zł miesięcznie,
 • zwrot kosztu zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe do 50 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenie NNW lub OC

Program realizowany będzie do 31.12.2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6, pok. 12 lub pod numerem tel. 29 752 51 73 wew. 19 lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: j.hul@pcpr-przasnysz.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczynamy nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że  do 21 grudnia 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów chętnych do skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie asystenta  w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 80 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2020 r. poz. 426, ze  zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego - w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.


Program ma także zapewniać:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywani codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 Więcej informacji o programie .....

Mając na względzie powyższe zapraszamy zainteresowanych przystąpieniem do programu mieszkańców powiatu przasnyskiego  do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Św, Stanisława Kostki 5 w Przasnyszu   w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 w powiecie przasnyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 (29) 752 - 25 - 14 wew. 118 , kom. 511 951 468

lub

 e-mail:  sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

lub korespondencyjnie i  osobiście  pod adresem

Zespół do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

( pokój nr 30 na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu)

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 grudnia 2020 r.  do godz. 16:00.

Karta zgłoszenia .....

Linki

grafika na dole strony