Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROJEKT "NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYLKUCZENIEM SPOŁECZNYM"

 

Informacje ogólne.

Projekt „NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM" dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu 541.986,54 w tym:

  • 433.589,23 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 108.397,31 zł - wkład własny Powiatu Przasnyskiego


Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego, tj. 39 osób fizycznych (w tym 24K i 15M), które zamieszkują na obszarze powiatu przasnyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Uczestnikami projektu będą 22 osoby z niepełnosprawnością - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) oraz 17 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. Wnioskodawca umożliwia wszystkim osobom, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, sprawiedliwe, pełne uczestnictwo w projekcie.

 Cel i założenia projektu

Cel główny: Aktywna integracja (edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna) 39 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 24 kobiety i 15 mężczyzn) z terenu powiatu przasnyskiego (w tym 22 osoby z niepełnosprawnością - 13 kobiet i 9 mężczyzn) w okresie od 01/01/2017 do 31/08/2018.

 Główne zadania:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;

2. Praca socjalna;

3. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych;

4. Poradnictwo psychologiczne i zajęcia psychospołeczne z zakresu psychodietetyki;

5. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

6. Szkolenia pierwszej pomocy;

7. Aktywizacja zdrowotna (wyjazdy na basen, nordic walking, masaże rehabilitacyjne);

8. Zasiłki i pomoc w naturze;

9. Staże.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. " NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM",

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
    z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

-zamieszkujące na terenie powiatu przasnyskiego;

- posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;

- korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

 W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie uczestnikom projektu. Działania będą dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników projektu.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01/2017 - 08/2018

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do osobistego składania wniosków kandydata na uczestnika w projekcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

 

Rekrutacja wraz z indywidulana diagnozą potrzeb prowadzona jest w dwóch terminach:

  • 1) I termin od dnia 2 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017 roku
  • 2) II termin naboru od dnia 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017 roku

 

Wnioski dostępne są w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pok. 28 (Tel. 29 752-25-14 wew. 118 lub 227) oraz na stronie www.pcpr-przasnysz.pl zakładka "PROJEKT  NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM".

DRUK WNIOSKU pobierz ...

 

/-/ MARIA JOLANTA REJS

DYREKTOR PCPR W PRZASNYSZU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Linki

grafika na dole strony