Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Piecza zastępcza

Informacje ogólne o pieczy zastępczej

 

 

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, którym została ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska.

 

Powiat organizuje rodzinną pieczę zastępczą

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację zadania. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu przasnyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

 

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecku przez rodziców Starosta organizuje pieczę zastępczą.

Piecza zastępcza jest to ogół przedsięwzięć o charakterze wychowawczym, socjalnym, organizacyjno-prawnym mających na celu przywrócenie funkcji rodzinom, które z różnych powodów nie sprawują, bądź z przyczyn od nich niezależnych nie są w stanie sprawować pieczy nad dzieckiem.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia:

 1. realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe-dążenie do przysposobienia dziecka,
 2. przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobycia umiejętności społecznych,
 3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1. rodzinnej,

2. instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. rodzina zastępcza;

a) spokrewniona;

b) niezawodowa;

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2. rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza – jest to forma sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem, nad którym nie sprawują pieczy rodzice. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka jest pieczą alternatywną wobec rodzicielskiej.

 

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej między rodziną zastępczą czy też prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsca prowadzenia rodzinnego domu dziecka, lub po uzyskaniu zgody, odpowiednio rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka

 

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości. Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę.

 

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu alimentacyjnego, 
 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego potrzeb indywidualnych, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej;
 2. zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń;
 3. zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 4. zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 5. zaspokaja potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne;
 6. zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ze sąd postanowi inaczej.

 

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 148, poz. 887 z późn. zm.).

Linki

grafika na dole strony