Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Domy pomocy społecznej

Na terenie powiatu przasnyskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej realizujące zadanie powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej:

.

Dom Pomocy Społecznej

Dla Dorosłych

Niepełnosprawnych Intelektualnie

  ul. Ruda 1

  06-300 Przasnysz  

 

tel.: (029) 752 67 60,(029) 752 30 45

fax: (29) 752-30-46

e-mail: dpsprzasnysz@wp.pl
dpsprzasnysz@o2.pl

 strona internetowa: www.dpsprzasnysz.pl/index1.html

DPS jest jednostką organizacyjną powiatu. Dom przeznaczony dla 189 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.Dom Pomocy Społecznej 
ul. Świerczewo 9
06-300 Przasnysz

tel. (29) 752-25-46
fax  (29) 752-22-54

e-mail: dps-przasnysz@wp.pl   

strona internetowa: http://www.dps-przasnysz.domypomocy.pl/ 

 

Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo. Dom przeznaczony dla 93 osób dorosłych kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

 

UMIESZCZENIE OSOBY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawa prawna:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów  pomocy społecznej (Dz. U.  z  2012 r., poz. 964 ),

- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U., Nr16, poz. 93 z późn.zm.),

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.).

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej osoba, która wymaga całodobowej opieki, nie potrafi samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, nie posiada rodziny czy innych osób mogących zapewnić jej należytą opiekę, a nie otrzyma stosownej pomocy poprzez przyznanie usług opiekuńczych, może zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Przesłankami do skierowania osoby do tejże placówki są: podeszły wiek, choroba lub niepełnosprawność.

W zależności od sytuacji życiowej, schorzenia osoba jest kierowana do określonego typu domu pomocy społecznej.

Obecnie w przepisach występuje siedem typów domów pomocy społecznej, należą do nich:

 • dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (ludzie starsi niemający sił witalnych do wykonywania zwykłych czynności w codziennym życiu, często potrzebujący pomocy przy toalecie, ubieraniu, jedzeniu itp.),

 • dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych (osoby po przebytych ciężkich chorobach, które spowodowały utrudnienia w prowadzeniu samodzielnego życia),

 • dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (mogą być kierowane do nich osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, na przykład schizofrenią, otępieniem, głęboką depresją),

 • dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 • dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

 • dom pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Poszczególne typy domów pomocy społecznej mogą być ze sobą połączone w następujący sposób: dom dla osób w podeszłym wieku i zarazem przewlekle somatycznie chorych; dom dla osób przewlekle somatycznie chorych i jednocześnie osób niepełnosprawnych fizycznie; dom dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie; dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015r.  poz. 163).


Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.


Typy DPS:

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku; 
 2. osób przewlekle somatycznie chorych; 
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie; 
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

 

Wymagane dokumenty

a) wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

c) opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,

d) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,

e) wywiad rodzinny (środowiskowy)u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,

f) zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,

g) zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu - zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,

h) w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawyOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE


Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Centrum. Pracownik PCPR zapoznaje się z dokumentacją w sprawie. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę i wydaje decyzję w sprawie skierowania/umieszczenia/odmowy skierowania do domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.


 

Linki

grafika na dole strony