Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności 29 marca 2024 r.(aktualizacja)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)       niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Jednakże, strona internetowa zawiera część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

a)       nieproporcjonalne obciążenie: nie dotyczy

b)      treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Goś e-mail sekretariat@pcpr-przasnysz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 752 -51- 73 wew. 15 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu, posiada 1 wejście. Przed wejściem znajduje się 5 stopni schodowych wyposażonych w poręcze. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest wypłaszczona i utwardzona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu posiada 2 kondygnacje (parter, I piętro). Urząd zajmuje parterze. Pomiędzy kondygnacjami znajdują się szerokie schody. Na wszystkich schodach w budynku zamontowane są poręcze. Korytarze prowadzące do miejsc obsługi klientów są szerokie i ogólnie dostępne. W budynku jest winda.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody można pokonać za pomocą schodołazu gąsiennicowego. Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku zostały wydzielone trzy miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd umożliwia skorzystanie z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy).

Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl
 • faxem na nr:  29 752-51-73 wew. 16
 • telefonicznie na nr: 29 752 -51- 73 wew. 15
 • drogą  pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dostępności 31.03.2023 r.(aktualizacja)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)       niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Jednakże, strona internetowa zawiera część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

a)       nieproporcjonalne obciążenie: nie dotyczy

b)      treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Goś e-mail sekretariat@pcpr-przasnysz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 752 -51- 73 wew. 15 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu, posiada 1 wejście. Przed wejściem znajduje się 5 stopni schodowych wyposażonych w poręcze. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest wypłaszczona i utwardzona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu posiada 2 kondygnacje (parter, I piętro). Urząd zajmuje parterze. Pomiędzy kondygnacjami znajdują się szerokie schody. Na wszystkich schodach w budynku zamontowane są poręcze. Korytarze prowadzące do miejsc obsługi klientów są szerokie i ogólnie dostępne. W budynku jest winda.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody można pokonać za pomocą schodołazu gąsiennicowego. Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku zostały wydzielone trzy miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd umożliwia skorzystanie z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy).

Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl
 • faxem na nr:  29 752-51-73 wew. 16
 • telefonicznie na nr: 29 752 -51- 73 wew. 15
 • drogą  pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deklaracja dostępności 31.03.2021 r.(aktualizacja)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)       niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Jednakże, strona internetowa zawiera część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

a)       nieproporcjonalne obciążenie: nie dotyczy

b)      treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03/2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Goś e-mail sekretariat@pcpr-przasnysz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 752 -51- 73 wew. 15 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu, posiada 1 wejście. Przed wejściem znajduje się 5 stopni schodowych wyposażonych w poręcze. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest wypłaszczona i utwardzona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu posiada 2 kondygnacje (parter, I piętro). Urząd zajmuje parterze. Pomiędzy kondygnacjami znajdują się szerokie schody. Na wszystkich schodach w budynku zamontowane są poręcze. Korytarze prowadzące do miejsc obsługi klientów są szerokie i ogólnie dostępne. W budynku jest winda.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody można pokonać za pomocą schodołazu gąsiennicowego. Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku zostało wydzielone jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd umożliwia skorzystanie z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy).

Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl
 • faxem na nr:  29 752-51-73 wew. 16
 • telefonicznie na nr: 29 752 -51- 73 wew. 15
 • drogą  pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deklaracja dostępności 23.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)       niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Jednakże, strona internetowa zawiera część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

a)       nieproporcjonalne obciążenie: nie dotyczy

b)      treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Goś e-mail sekretariat@pcpr-przasnysz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 752 -51- 73 wew. 15 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby głównej PCPR w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6. 06-300 Przasnysz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu, posiada 1 wejście. Przed wejściem znajduje się 5 stopni schodowych wyposażonych w poręcze. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest wypłaszczona i utwardzona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym mieści się urząd posiada 2 kondygnacje (parter, I piętro). Urząd zajmuje parter. Pomiędzy kondygnacjami znajdują się szerokie schody wyposażone w poręcze. Korytarze prowadzące do miejsc obsługi klientów są szerokie i ogólnie dostępne.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu nie jest przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Na wszystkich schodach w budynku zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku zostało wydzielone jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych PCPR w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

a)I wejście główne od strony ulicy 3 Maja - niedostępne dla osób z  niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi otwierają się do wewnątrz), przed schodami prowadzącymi do wejścia zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.

b) II wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (na wprost pomnika Bronisława Matuszewskiego) – dostępne dla osób z  niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz).

c) III wejście od strony ulicy Św. Wojciecha  (wejście również do Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu) – dostępne dla osób z  niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz).

Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności do poszczególnych poziomów budynku

Budynek wyposażony jest w windę z sygnalizacją dźwiękową. Winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje budynku. 

Dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek posiada:

-        windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,

-        toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na każdej kondygnacji,

-        przewijak dla dzieci w toalecie na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów,

-        Kącik Malucha na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów.

 Budynek nie posiada:

-        oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych,

-        pętli indukcyjnych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

-        osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych  mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na ogólnie dostępnym placu manewrowym od strony ulicy Św. Wojciecha, 

-        przy wejściach  do budynku od strony ulicy Św. Wojciecha  znajduje się stojak na rowery.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd umożliwia skorzystanie z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy).

Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl
 • faxem na nr:  29 752-51-73 wew. 16
 • telefonicznie na nr: 29 752 -51- 73 wew. 15
 • drogą  pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Linki

grafika na dole strony