Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- EDYCJA 2024
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE  - 796 299,72 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  796 299,72 ZŁ

                         DATA PODPISANIA UMOWY -13.02.2024 r.

Powiat Przasnyski  realizuje program „ Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej   jako formy ogólnodostępnego wsparcia w  wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program  adresowany jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie:
a)      o znacznym stopniu niepełnosprawności alb
b)      o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)      traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i  art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Program ma także na celu:

 • zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego życia.
 • poprawę funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami  w jej środowisku.
 • zwiększania możliwości zaspokojenia jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w:

 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


W ramach programu w powiecie przasnyskim wsparciem objętych zostanie  38 osób z niepełnosprawnościami, w tym:

 • 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 2 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 orzeczenia.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 a) w pierwszej kolejności usługi świadczyć będą asystenci wskazani przez uczestników         programu lub ich opiekunów prawnych

b)      posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

c)      posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

 Usług nie mogą świadczyć:

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;
 • osoby będące członkami rodziny - na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem;
 • opiekunowie prawni uczestników Programu.

Asystentowi udział w programie w powiecie przasnyskim  zapewnia:

 • wynagrodzenie za wykonywana usługę asystencji osobistej

·         ubezpieczenie OC oraz NNW

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6, pok. 4 lub pod numerem tel. 29 752 51 73 wew. 19 i 13 lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

Linki

grafika na dole strony