Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2023


 

 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

- EDYCJA 2023
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE  - 585 788,38 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  585 788,38 ZŁ

Powiat Przasnyski  realizuje program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  - o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  - traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i  art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma także na celu:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego życia.
 • poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej  w jej środowisku.

Usługi asystencji osobistej  w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu dzieci i odprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (usługa ta może być realizowana wyłącznie w przypadku gdy szkoła jej nie zapewnia).


W ramach programu w powiecie przasnyskim wsparciem objętych zostanie  31 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 1 dziecko w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 orzeczenia

Osoby niepełnosprawne  biorące udział w programie mają zapewnione:

 • pomoc asystenta  przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym
 • prowadzenie aktywniejszego i niezależnego życia, a tym samym ograniczenie skutków niepełnosprawności
 • sprzyjające warunki do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności co wpłynie na przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) w pierwszej kolejności usługi świadczyć będą asystenci wskazani przez uczestników    programu lub ich opiekunów prawnych zgodnie z ich preferencjami, które;

- posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących   kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

-  posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

b)      jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystenta wskaże realizator programu, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IV ust.3 pkt 1 i 2.

c)      w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane będzie także;

- zaświadczenie o niekaralności ,

- pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na    Tle Seksualnym

- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usług nie mogą świadczyć:

 • opiekunowie prawni uczestników Programu,
 • osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu z Uczestnikiem Programu);
 • osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej określonych w programie.

Asystentowi udział w programie w powiecie przasnyskim  zapewnia:

 • wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości 35 zł brutto za godzinę pracy,
 • ubezpieczenie OC oraz NNW

Program realizowany będzie do 31.12.2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6, pok. 4 lub pod numerem tel. 29 752 51 73 wew. 19 i 13 lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: j.hul@pcpr-przasnysz.pl

Informacje zaktualizowano w związku ze zmianą liczby uczestników we wniosku zaakceptowanym przez Wojewodę Mazowieckiego pismem znak WN-II.946.1.296.2022 z 11.07.2023r.


 

 

Linki

grafika na dole strony