Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

       Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br.

 

Cel programu

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. PFRON przeznacza na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.

 

Rodzaj wsparcia

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Dla kogo?

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

-uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

-uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

-podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

-podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;

-uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

-pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

-pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wiek osób ubiegających się o pomoc

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

 

Ważne!

Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

 

Wysokość świadczenia

 

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie „na rękę" (netto) na jedną osobę z niepełnosprawnością.

 

Przez jaki czas obowiązuje świadczenie?

 

Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca.

 

W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Placówka rehabilitacyjna to taka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły; tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.

 

Uwaga!

 

Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej na niepelnosprawni.pl.

 

Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

 

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

 

Czy zapłacimy podatek od świadczenia?

Świadczenie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Czy trzeba będzie udokumentować wydatki z tego świadczenia?

 

Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków.

 

Kto składa wniosek?

 

Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

 

Uwaga!

 

W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek można złożyć po przystąpieniu Powiatu do programu, o czym poinformujemy na  stronie elektronicznie poprzez system SOW - sposób rekomendowany przez PFRON

 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wcześniej należy się upewnić telefonicznie  pod nr telefonu 511 951 468  jak i kiedy można złożyć dokumenty.

 

Uwaga!

 

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w tym systemie.

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 4 września 2020 r., jednakże jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w drugiej dekadzie maja, to będzie mogła w jednym wniosku wnioskować o przyznanie świadczenia za 3 miesiące.

 

Kiedy otrzymamy środki na konto?

 

Wypłata świadczenia będzie możliwa po podpisaniu umowy między Powiatem i PFRON oraz po otrzymaniu środków do 10 dni po podjęciu decyzji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

 

Infolinia PFRON

 

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW - tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00)

 

Telefon do realizatora

 

511 951 468 lub 29 752 25 14 wew. 118

Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus
 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł III pobierz...

Do wniosku należy dołączyć

1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Kopia zaświadczenia, że wnioskodawca jest opiekunem prawnym pełnoletniego dziecka (jeśli dotyczy).

3. Kopia aktu urodzenia dziecka (jeśli dane osobowe dziecka i rodzica są rozbieżne).

4. Klauzula informacyjna, jeśli wniosek nie jest składany przez system SOW pobierz ...


Linki

grafika na dole strony