Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2023 r. poz.100 t.j.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2015r. poz. 926).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, pokój nr 3, tel.   29 752 51 73 wew. 12.


Sposób załatwienia sprawy:

Przepisy podmiotowego rozporządzenia nie definiują zakresu żadnej z barier. Można przyjąć, iż:

a) bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

b) bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowanych lub niedostawania , odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja barier technicznych powinna powodować sprawniejsze działanie w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

c) bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

a) na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

b) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.


Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do  95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z dofinansowania do likwidacji barier mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
 • o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też
 • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.


Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania,

2) numer PESEL i numer NIP w przypadku ich nadania,

3) przedmiot dofinansowania,

4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,

6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

7) przewidywany koszt realizacji zadania,

8) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

9) informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,

10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,

11) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia, wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Jeżeli  przedmiotem dofinansowania jest np.: budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub budowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi należy dopełnić następujących formalności:

- wystąpić do wydziały budownictwa o wydanie zgody o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- przedstawić zgodę właściciela budynku, gruntu na budowę podjazdu,

- uzyskać pozwolenia na budowę lub uzyskać

- zgłoszenia robót budowlanych do wydziału budownictwa.

 

PRZYKŁADOWY KATALOG RZECZOWY

SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER


Bariery architektoniczne.


Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu  w stopniu znacznym lub umiarkowanym (mających problemy w poruszaniu się):

1. budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,

2. dostawę, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego

 • podnośnika,
 • platformy schodowej,
 • transportera schodowego,
 • windy przyściennej,
 • innych urządzeń do transportu pionowego,

3. dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

4. likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

5. wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się (posadzka, wykładzina lub panele antypoślizgowe),

6. adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością,

7. przeróbkę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, c.o. dostosowującą je do potrzeb montowanych urządzeń grzewczych i oświetleniowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

8. budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

9. przystosowanie drzwi:

- zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, dla osób na wózkach min. 100 cm.

- zakup i montaż drzwi przesuwnych,

- zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),

- zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm. od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

- zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim - gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy - w kuchni i w jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę,

10. przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku, w tym:

- obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,

- zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,

- zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90° (do 170°),

- zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,

11. utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku (do 9 m²) oraz chodnika (do 5 mb).


Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

1. dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

2. likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

3. wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się,

4. oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,

5. budowę instalacji c.o. oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

6. wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia.

7. wyrównanie nawierzchni chodnika, wjazdu na pochylnię lub dojścia do budynku
(do 5 m),

8. wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury,

9. trwałe pomalowanie narożników budynku.


Bariery w komunikowaniu się

 

Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:

- wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,

- wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną

- sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,

- inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk

- zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp.

2. zakup telefonu dla osoby niedosłyszącej,

3. zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera,

4. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,

5. zakup laryngophonu,

6. zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,

7. zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub podczerwień),

8. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych
i bezprzewodowych),

9. zakup generatorów szumu,

10. zakup i montaż zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka)
z oprogramowaniem systemowym oraz programem specjalistycznym dla osób głuchoniemych (w razie osoby głuchoniemej),

11. zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pomocą komputerów i sieci telefonicznej,

12. usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie).


Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

1. zakup i montaż aparatów telefonicznych ( w tym  z  klawiaturą brajlowską),

2. zakup maszyny do pisania pismem Braille'a,

3. zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.

4. zakup radia magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu,

5. zakup telefonu komórkowego udźwiękowionego przez osoby aktywne zawodowo lub
     udzielające się społecznie,

6. zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille'a,

7. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich.

8. usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcja narządu wzroku (jeśli nie są
     zapewnione bezpłatnie).

Dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności:

1.  zakup zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka)  wraz z oprogramowaniem systemowym dla:

 • dzieci głuchoniemych lub ze znacznym upośledzeniem słuchu,
 • dzieci autystycznych,
 • dzieci niepełnosprawnych z innych przyczyn objętych indywidualnym programem

 

 Bariery techniczne.


Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

 • zakup kuchenki mikrofalowej,
 • zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,
 • zakup innych urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,
 • zakup budzików i zegarków świetlnych i wibracyjnych,
 • zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu).


Dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności:

 

1. zakup urządzeń technicznych z zakresu gospodarstwa domowego ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności, których wykonanie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność (np. amputacja dłoni, porażenie kończyn),

2. zakup schodołazu,

3. zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej - w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu (poruszającą się na wózku inwalidzkim) uczącej się lub aktywnej zawodowo,

4. zakup i montaż urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego - dla osób dotkniętych dysfunkcja narządów ruchu, np. z powodu: tetraplegii, paraplegii, zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, SM itp.,

5. zakup łóżka ortopedycznego umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządów ruchu z różnych powodów i skazanej na ciągłe leżenie,

6. zakup i instalacja podnośnika wannowego oraz podnośnika sufitowego,

7. zakup sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowo takich jak:

 • siedzisko wannowe,
 • leżak kąpielowy,
 • taboret prysznicowy ,
 • siedzisko pod prysznic,
 • krzesło toaletowe
 • nadstawka sedesowa,


Uwaga:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu.


Wymagane dokumenty:

 

 1. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).

 2. WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).
 3. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy: Nie ma.


Autor: Krzysztof Goś

 

Linki

grafika na dole strony