Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2023 r.  poz. 100 t.j.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2015r. poz. 926).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, pokój nr 3, tel.   29 752 51 73 wew.12.


 

Sposób załatwienia sprawy:

Sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji, mającej na celu usprawnienie osoby niepełnosprawnej, tj. osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

      O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach, podzielony przez liczbę osób pozostających wewspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

2) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną zrehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych zinnych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

      Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny instytucji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, natomiast osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.

Z dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
  • o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też
  • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

      O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

      Konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego winno być udokumentowane zaświadczeniem lekarskim.

      Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych i instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez starostę z wnioskodawcą.

Umowa, o dofinansowanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy;

2) rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu;

3) wysokość środków Funduszu przyznanych na realizacje zadania;

4) termin rozpoczęcia realizacji zadania;

5) zakres i sposób realizacji umowy;

6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

7) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

8) warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu;

9) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu;

10) zobowiązanie do przedłożenia odpowiednio powiatowemu centrum pomocy rodzinie:

- dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia

- udziału własnego w kosztach zadania;

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy: Nie ma.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Autor: Krzysztof Goś

Linki

grafika na dole strony