Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.


Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100 t.j.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2015r. poz. 926).

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul.Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, pokój nr 3; tel. (29) 752 51 73 wew. 12.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 

Sposób załatwienia sprawy: 

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

      Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

      Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60%  kosztów przedsięwzięcia.

      Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Umowa, powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy;

2) rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu;

3) wysokość środków Funduszu przyznanych na realizacje zadania;

4) termin rozpoczęcia realizacji zadania;

5) zakres i sposób realizacji umowy;

6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

7) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

8) warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu;

9) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu;

10) zobowiązanie do przedłożenia odpowiednio powiatowemu centrum pomocy rodzinie dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania;

11) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków

      Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania z własnych środków i umieszczenia w widocznym miejscu w lokalu, w którym przeprowadzana będzie impreza informacji o dofinansowaniu imprezy ze środków PFRON.


Wymagane dokumenty: 

Pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych (gotowy druk) wraz z załącznikami, który zawiera: 

 • nazwę podmiotu i adres siedziby ;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP ; Regon
 • statut prawny i podstawa działania;
 • dane osoby upoważnionej do prowadzenia sprawy;
 • nazwa banku i numer konta bankowego;
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;
 • przewidywany koszt realizacji zadania;
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;- ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizacje zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania;
 • udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania zadania;
 • informacja o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy ,celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia;
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Co należy rozumieć przez dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:

Organizacja kultury:

Działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kultury. Art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm. ), mówi, iż formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, widowiska, akcje oświatowe oraz imprezy artystyczne lub oświatowe.

Organizacja sportu:
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm. ) jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.

Organizacja rekreacji ruchowej:
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 126 ze zm. ), jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Organizacja turystyki:
W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych w zakres tego pojęcia wchodzą:

 • impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo, jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
 • wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.


Turystyka to zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).

Czas załatwienia:

Wniosek rozpatrywany jest w następnym roku kalendarzowym po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Przasnyskiego środków na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy: Nie ma.

 Autor: Krzysztof Goś

Linki

grafika na dole strony