Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

ROK 2010

OGŁOSZENIE


o rozpoczęciu rekrutacji do projektu systemowego pn.

Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym”

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuję, o przystąpieniu do realizacji w 2010r. projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” , Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ”.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej uczestniczek i uczestników.

 

ADRESATAMI PROGRAMU jest grupa 40 osób. Projekt jest skierowany do 40 osób (18 kobiet i 22 mężczyzn ) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

·         10 OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ (7 kobiet  oraz 3 mężczyzn,

·         30 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  (11 kobiet i 19 mężczyzn), wraz z 7 opiekunami.


W celu wyłonienia grupy uczestników projektu przyjęto następujące kryteria rekrutacji:

 • zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego,
 • osoba nieaktywna na rynku pracy lub zatrudniona,
 • zagrożona wykluczeniem społecznym z co najmniej z jednego z powodów spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
 • deklarująca uczestnictwo w projekcie
 • korzystająca ze  świadczeń z pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (15-64);
 • osoby usamodzielniające się opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze   oraz osoby niepełnosprawne
 •  płeć, wykształcenie, stan cywilny nie wpływają na proces rekrutacji.

 

W 2010 roku w ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu podpisze i zrealizuje 10 indywidualnych planów usamodzielnienia   z oraz 30 umów z osobami niepełnosprawnymi (siedmioro uczestników ze względu na swoją dysfunkcję wymagana uczestnictwa opiekunów w warsztatach lub szkoleniach), łączących instrumenty aktywnej integracji: aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna oraz aktywizacja zdrowotna w przypadku ON, w tym m. in.

1. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych, aspektów behawioralnych K i M, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacji, komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu oraz asertywności.  

2. Warsztaty z doradcą  zawodowym, w celu umożliwienia podjęcia decyzji przez K i M w wyborze dalszej ścieżki rozwoju bądź edukacji zawodowej.  

3. Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe.  

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników. Rodzaj szkoleń zostanie określony  po zakończeniu rekrutacji.  

5. Zabiegi rehabilitacyjne dla ON (11 K oraz 19 M).

 

Uczestnikom szkoleń zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport do i z miejsca zajęć. Szkolenia i warsztatów,  zorganizujemy w ośrodku dostosowanym do potrzeb ON. Działania te będą zlecone podwykonawcom, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Kryterium wyboru będzie: cena, jakość, doświadczenie, oraz miejsce realizacji szkoleń i warsztatów.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, w terminie od 3 stycznia 2010r. do 15 marca 2010r. w celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

 

 

 


 

 

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. realizuje projekt systemowy pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym"

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Wartość projektu 442.408,58 zł, w tym wkład własny 46.452,90 zł, dofinansowanie

z Unii Europejskiej 395.955,68 zł.      

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

PRIORYTET VII - Promocja Integracji Społecznej.

Działanie - 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie - 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie integracji społecznej  i aktywizacji zawodowej uczestniczek i uczestników. 

CELAMI  SZCZEGÓŁOWYMI PROJEKTU SĄ:  

a) wzmocnienie samooceny: zwiększenie zaufania do własnych możliwości, podniesienie poziomu samooceny,

b) wzrost aktywności społecznej i zawodowej: zwiększenie motywacji do (poszukiwania pracy, podjęcia dalszej nauki, podnoszenie swoich kwalifikacji),

c) wzrost umiejętności społecznych i zawodowych: nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej, nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, nabycie umiejętności komunikacyjnych,

d) wzrost kompetencji życiowych: nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania zwiększenie zaangażowania w wykonywania zadania,

e) zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy: umiejętność wypełnia formularzy, sporządzania dokumentów CV, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, poprawienie autoprezentacji, nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,

f) zwiększenie efektywności i jakości procesu usamodzielnienia,

g) zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w powiecie. 

ADRESATAMI PROGRAMU jest grupa 40 osób. Projekt jest skierowany do 40 osób (18 kobiet i 22 mężczyzn ) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

 • 10 OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ (7 kobiet oraz 3 mężczyzn)
 • 30 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (11 kobiet i 19 mężczyzn), wraz z 7 opiekunami.

W celu wyłonienia grupy uczestników projektu przyjęto następujące kryteria rekrutacji:

 • zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego,
 • osoba nieaktywna na rynku pracy lub zatrudniona,
 • zagrożona wykluczeniem społecznym z co najmniej z jednego z powodów spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
 • deklarująca uczestnictwo w projekcie
 • korzystająca ze  świadczeń z pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (15-64);
 • osoby usamodzielniające się opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze   oraz osoby niepełnosprawne
 •  płeć, wykształcenie, stan cywilny nie wpływają na proces rekrutacji. 

BENEFICJENTAMI OSTATECZNYMI PROJEKTU SĄ:

 • 10 osób usamodzielniających się;
 • 21 osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • 9 osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących. 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE I ZREALIZOWANE W PROJEKCIE

DLA 10 OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ. 

            W dniach od 25 lipca 2010r. do 5 sierpnia 2010r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie pn. „Kurs telepracy i telemarketingu połączony z warsztatami psychologiczno- zawodowymi" dla 10 osób usamodzielniających się.  

            Miejsce szkolenia: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „PANORAMA", ul. Wysoka 15, 33-380 Krynica Zdrój. 

Uczestnikom  szkolenia zapewniliśmy:

 • transport z miejsca do ww. ośrodka oraz transport z ośrodka na miejsce,
 • bazę lokalową oraz zakwaterowanie stacjonarne w ośrodku,
 • całodzienne wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne (m.in. materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia,
 • opiekuna z ramienia firmy organizującej szkolenie. 

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników projektu w poszczególnych dniach szkolenia:

 1. 26 lipca 2010r.- zwiedzanie Krynicy Zdrój, wieczorek integracyjny;
 2. 27 lipca 2009r.- wyjście do Pijalni Wód w Krynicy,
 3. 28 lipca 2010r. - wycieczka do Parku Linowego,
 4. 29 lipca 2010r. - turniej siatkówki,
 5. 30 lipca 2010r. - wycieczka do Pijalni Wód w Krynicy,
 6. 31 lipca 2010r.- wjazd-wejście na górę parkową,
 7. 1 sierpnia 2010r. - całodzienna wycieczka na Słowację: zwiedzanie jaskiń, Strepskie Piesto,
 8. 2 sierpnia 2010r. - wejście-wjazd na Jaworzynę,
 9. 3 sierpnia 2010r. - wspólne grilowanie,
 10. 4 sierpnia 2010r. - wieczorek pożegnalny z karaoke.

Galeria zdjęć ze szkolenia: 

  

Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE I ZREALIZOWANE W PROJEKCIE

DLA 21 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

            W dniach od 18 sierpnia 2010r. do 1 września 2010r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie pn. „Telepraca - szansą promocji osób niepełnosprawnych na rynku pracy". 

Miejsce szkolenia: Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka" Sp. z o. o., ul. Polna 16, 87-720 Ciechocinek. 

Uczestnikom  szkolenia zapewniliśmy:

 • transport z Przasnysza do ww. ośrodka oraz transport z ośrodka do Przasnysza,
 • bazę lokalową oraz zakwaterowanie stacjonarne w ośrodku,
 • całodzienne wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne (m.in. materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia,
 • szkolenie, które odbyło się w ośrodku przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opiekuna z ramienia firmy organizującej szkolenie. 

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników projektu w poszczególnych dniach szkolenia:

 1. 19 sierpnia 2010r. - wieczorek integracyjny;
 2. 20 sierpnia 2010r. - spacer na tężnie,
 3. 21 sierpnia 2010r. - wycieczka  po Ciechocinku, wycieczka rowerowa, przejażdżka wieloosobowym odkrytym melexem po mieście, spacer na tężnie, uczestnictwo w festynach, koncertach i pokazach organizowanych przez Urząd Miasta Ciechocinek,
 4. 22 sierpnia 2010r. - wycieczka rowerowa, przejażdżka wieloosobowym odkrytym melexem po mieście, spacer na tężnie,
 5. 23 sierpnia 2010r. - spacer po okolicy,
 6. 24 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne: hydroterapia, balneoterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, masaże, kinezyterapia, nornic-wal king,
 7. 25 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne wg zaleceń lekarza,
 8. 26 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne wg zaleceń lekarza,
 9. 28 sierpnia 2010r. - wycieczka rowerowa, przejażdżka wieloosobowym odkrytym melexem po Ciechocinku, spacer na tężnie, uczestnictwo w festynach, koncertach organizowanych przez Urząd Miasta Ciechocinek,
 10. 29 sierpnia 2010r. - kolacja w formie grilla,
 11. 30 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne, wieczorek pożegnalny.

Galeria zdjęć ze szkolenia:

  

 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE I ZREALIZOWANE W PROJEKCIE

 DLA  9 NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 

W dniach od 21 sierpnia 2010r. do 31 sierpnia 2010r. zorganizowano  i przeprowadzono  szkolenie pn. „Kurs komputerowy podstawowy połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych". 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódź

 Uczestnikom  szkolenia zapewniliśmy:

 • transport z Przasnysza do ww. ośrodka oraz transport z ośrodka do Przasnysza,
 • bazę lokalową oraz zakwaterowanie stacjonarne w ośrodku,
 • całodzienne wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne (m.in. materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia,
 • szkolenie, które odbyło się w ośrodku przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opiekuna z ramienia firmy organizującej szkolenie. 

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników projektu w poszczególnych dniach szkolenia:

 1. 21 sierpnia 2010r. - spotkanie integracyjne, zabiegi rehabilitacyjne,
 2. 22 sierpnia 2010r. - wycieczka - spacer po okolicy.
 3. 23 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne, spotkanie integracyjne,
 4. 24 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne,
 5. 25 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne,
 6. 26 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne, wycieczka bryczką po parku krajobrazowym,
 7. 27 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne,
 8. 28 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne,
 9. 29 sierpnia 2010r. - wycieczka fakultatywna autokarowa, zabiegi rehabilitacyjne,
 10. 30 sierpnia 2010r. - zabiegi rehabilitacyjne, wieczorek pożegnalny.

Galeria zdjęć ze szkolenia: 

  

UZUPEŁNIENIE SZKOLEŃ

            W dniach od 15 listopada 2010r. do 17 listopada 2010r. uzupełniono szkolenia:

- „Kurs telepracy i telemarketingu połączony z warsztatami psychologiczno-zawodowymi",

- „Telepraca - szansą promocji osób niepełnosprawnych na rynku pracy",

-„Kurs komputerowy podstawowy połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych".

            Szkolenia uzupełniające zostały zorganizowane w Przasnyszu, w Gościńcu „Iwa" w Przasnyszu, ul. Targowa 5. 06-300 Przasnysz.

 

Galeria zdjęć ze szkolenia:

  

 

 KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT

W dniach 15 -16 grudnia 2010 roku w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajach, odbyła się Konferencja Promująca Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pn.  „Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym”.

 

REZULTATY PROJEKTU W ODNIESIENIU DO PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:

REZULTATY TWARDE:  

 • 40 osób: 18 kobiet i 22 mężczyzn zostało objętych kontraktami socjalnymi,
 • 40 osób: 18 kobiet i 22 mężczyzn ukończyło „Trening kompetencji i umiejętności społecznych" ,
 • 40 osób: 18 kobiet i 22 mężczyzn ukończyło „Warsztaty z doradcą zawodowym" ,
 • 40 osób: 18 kobiet i 22 mężczyzn ukończyło „Wsparcie psychologiczne" ,
 • 40 osób: 18 kobiet i 22 mężczyzn ukończyło „Szkolenia zawodowe"

 REZULTATY MIĘKKIE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE NA POZIOMIE 60% 

 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się,
 • poprawa świadomości i możliwości korzystania przez uczestników projektu z instrumentów aktywnej integracji,
 • poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie,
 • zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości,
 • wzrost samodzielności wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Linki

grafika na dole strony