Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU

2019-06-10

Przasnysz, 10 czerwca 2019r.

 PCPR.110.3.2019
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU


DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: PRACOWNIKA SOCJALNEGO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Wymiar czasu pracy na stanowisku – pełen wymiar czasu pracy.


Składanie ofert do dnia 24 czerwca 2019 rok, do godziny 1600 (liczy się data wpływu do PCPR w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz).


I. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.


II. Stanowisko, na które prowadzony jest nabór: pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych.


III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


1.  Wymagania niezbędne:

 

1) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

c) ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

2) obywatelstwo polskie;

3) nieposzlakowana opinia;

4) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętności komunikacyjne, zachowanie bezstronności w kontakcie z petentem, wysokie poczucie empatii, odpowiedzialności, odporność na stres, znajomość obsługi komputera,

2) znajomość przepisów:

 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.);

 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.);

 - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r . (Dz. U. z 2015 poz. 926);

 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  (Dz. U. z 2007 Nr 230 poz. 1694 ze zm.);

 - znajomość programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”.

3) umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kategorii B),

4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych.

5) predyspozycje osobowościowe:

- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

- samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

- komunikatywność i kreatywność,

- odporność na stres,

- wysoka kultura osobista.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)   dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

2)    dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do likwidacji barier: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;

3)   dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;

4)   dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji  i turystyki;

5)    prowadzenie niezbędnych rejestrów w tym zakresie;

6)    kontrolę prawidłowej realizacji umów zawartych przez Centrum z osobami niepełnosprawnymi w  zakresie rehabilitacji społecznej;


7) prowadzenie spraw dot. dofinansowań ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd":


a) przyjmowanie i weryfikacja merytoryczna wniosków;


b) przygotowywanie pism informujących o dofinansowaniu, zawiadomień, decyzji oraz umów;


c) ewaluacja programu;


d) kontrolę prawidłowej realizacji umów zawartych przez powiat przasnyski w ramach programu;


d) prowadzenie niezbędnych rejestrów;


f) sprawozdawczość do PFRON;


8) informowanie o przysługujących uprawnieniach, ulgach dla osób niepełnosprawnych, 


9) realizacja programów celowych PFRON;

10) udostępnianie wniosków i informowanie o programach celowych ogłaszanych przez PFRON;

11) sprawozdawczość okresowa oraz sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;

12) opracowywanie projektu rocznego planu gospodarowania środkami PFRON;

13) współpraca z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie szkoleń i sprawozdawczości;

14) praca socjalna w ramach zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wynikająca z obsługi projektów unijnych,

15)  wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora.


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:


1) list motywacyjny

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, w pok. B14 – (lub pocztą na adres PCPR z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: PRACOWNIKA SOCJALNEGO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 - 16.00.6. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

 

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-przasnysz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9 , 06-300 Przasnysz.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.).

9. Warunki pracy na danym stanowisku. Praca wykonywana jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Budynek - 5 kondygnacyjny, posiada infrastrukturę techniczno-sanitarną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumienia przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.              

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznieo dalszym etapie rekrutacji.  

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 753-42-83

Przasnysz, 10 czerwca 2019r.


Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobierz ...

 

Oświadczenie o niekaralności, pobierz ..

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Krzysztof Goś

 

 

 

powrót

Linki

grafika na dole strony