Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności OGŁOSZENIE

2019-12-27

Powiat Przasnyski w związku  z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 poszukuje Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej


1.Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

b)      posiadanie  wykształcenia przynajmniej średniego i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

c)      niekaralność

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

b) komunikatywność,

c) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

d) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań :

Pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,  w szczególności w:

a)      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b)      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d)      załatwieniu spraw urzędowych;

e)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f)       korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

III. Warunki zatrudnienia:

a)  umowa cywilno-prawna na czas określony

b) praca świadczona  w okresie od stycznia do grudnia 2020r. w godzinach 7.00-22.00  w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji  usługi., ( maksymalnie 30 godzin miesięcznie na jednego uczestnika programu

c ) praca na terenie Powiatu Przasnyskiego (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej lub w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej) limit godzin usług asystenta przypadających na jednego
    uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

IV. Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie potwierdzone  przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3. Kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie  zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,  - poświadczone przez kandydata za
     zgodność z oryginałem.

5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233   Kodeksu Karnego  o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni   praw publicznych oraz  o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów.

7.Wymagany list motywacyjny, powinien być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1781.)

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:

2020-01-10, do godziny  16:00

Sposób:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.". Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania

Klauzula informacyjna dla kandydata, pobierz ... 

Oświadczenie o niekaralności pobierz ..

       

powrót

Linki

grafika na dole strony