Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności OGŁOSZENIE

2012-11-21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnego domu dziecka.

 

Jakie warunki trzeba spełniać, aby pełnić funkcję rodziny zastępczej

i rodzinnego domu dziecka?

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny

– w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, właściwej edukacji  i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie. Po odbyciu szkolenia kandydaci uzyskują świadectwo kwalifikacyjne do pełnienia jednej z ww. form rodzinnej pieczy zastępczej.

 

            Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę     i wychowanie, a w szczególności:

- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

- zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

- zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

- zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

- umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.

 

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul.  Św. St. Kostki 5 lub pod numerem telefonu 29 752 25 14 wew. 118 od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1600.

 

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 148, poz. 887 z późn. zm.)

powrót

Linki

grafika na dole strony