Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności POSZUKIWANI KANDYDACI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

2021-12-08

 

POSZUKIWANI KANDYDACI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

,,Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie''.

Hermann Hesse

 

Podarowanie pokrzywdzonemu dziecku możliwości wychowania się w rodzinie, w której panuje miłość, troska, a przede wszystkim zrozumienie, należy do wspaniałości tego świata. Rodzicielstwo zastępcze wymaga wiele poświęcenia, empatii oraz chęci niesienia pomocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) może być powierzone osobom, które:


1)    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2)    nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im
       ograniczona ani zawieszona,

3)    wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do
       nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4)    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5)    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a)    zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej
       opieki zdrowotnej oraz

b)    opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
     lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada
     co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie
      doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; 

6)    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7)    zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
       zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a)    rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b)    właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c)    wypoczynku i organizacji czasu wolnego.


Nadmieniamy, iż funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Informujemy także, iż w przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie, jak również osoby niepozostające
w związku małżeńskim.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej kieruje kandydatów na bezpłatne szkolenia przygotowujące ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Po pomyślnym odbyciu szkolenia, kandydaci otrzymują świadectwo jego ukończenia.


Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1)    traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

2)    zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

3)    zapewniają kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych;

4)    zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

5)    zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

6)    zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

7)    umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.


Rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu przasnyskiego otrzymują wynagrodzenie wynoszące odpowiednio:

- rodzina zastępcza zawodowa - 3600 złotych brutto;

- rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - 4100 złotych brutto;

- rodzinny dom dziecka - 3900 złotych brutto.


Bliższe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej tut. Centrum, mieszczącym się przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu lub pod numerami telefonów: (29) 691 17 46, 511 951 452 w godzinach od 800 do 1600.


Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy pragną otworzyć swoje serca na dzieci potrzebujące wsparcia, miłości, zrozumienia, a przede wszystkim bezpieczeństwa i ciepła rodzinnego.
powrót

Linki

grafika na dole strony