Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - AKTYWNY SAMORZĄD W 2012 ROKU

2012-06-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, o przystąpieniu przez Powiat Przasnyski do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1) obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2)obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3) obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4) obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5) obszar B4dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

6) obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7) obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

8) obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

9) obszar F pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

 

Program skierowany jest do osób posiadających:

1. Znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F

3. Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) w obszarach: A, B1- B4, C, D oraz będących:

- w wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F

- dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach: A, B1- B4, C, D

- osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej w obszarach: C – jeśli są zatrudnione oraz D.

 

Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresaci to:

1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A, B1, B4, C, D, E,

2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze B1- B4,

3. Osoby z każdym rodzajem dysfunkcji w obszarze F,

4. C – o ile osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

5. D – o ile osoba jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dodatkowe wymagania:

a) W obszarze B1 w zakresie osób z dysfunkcją narządu ruchu - tylko osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych

 b) W obszarze B4 - tylko Beneficjenci pomocy w ramach obszarów: B1, B2 lub B3

c)  W obszarze C - tylko osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

d) W obszarze D - tylko osoby użytkujące wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

e) W obszarze E - tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

f) W obszarze F - tylko osoby aktywne zawodowo, mające pod swoją opieką dziecko

W ramach obszarów: A-D mogą ubiegać się o dofinansowanie stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

Wykluczenia z uczestnictwa w Programie:

a) A-F - Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu

b) C - Uzyskanie dofinansowania na cele przewidziane w obszarze D (2 lata)

c) A-E - Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele (3 lata)

d) D - Trwająca gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełno-sprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności:

- w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

Wybrane wyjaśnienia pojęć z kierunków działań i warunków brzegowych Programu:

1)  aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

a)     zatrudnienie, lub

b)     rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

c)     rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy
i nie pozostająca w zatrudnieniu,

           przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b i c, rejestracja
          w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,    nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie,
z wyjątkiem przypadku:

– gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,

– gdy wnioskodawca jest absolwentem – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,

– gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,

gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy;

2)   braku możliwości poruszania się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia oraz dysfunkcji narządu ruchu osoby niepełnosprawnej wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

–       korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

–       korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie  elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),

zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

3)   dysfunkcji narządu ruchu – należy przez to rozumieć:

a)   w przypadku obszaru Adysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności) – dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia,

b) w przypadku obszaru B1 – potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe); oceniając zakres i rodzaj ograniczeń bierze się pod uwagę, czy obniżenie sprawności ruchowej wyklucza korzystanie ze standardowego sprzętu komputerowego;

4) dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku obszarów: B1 – B3) - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności; w przypadku:

a) osób niepełnosprawnych do 16 roku życia,

b) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,  utraciła wzrok albo ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,06 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni; oceniając zakres i rodzaj ograniczeń bierze się pod uwagę, czy obniżenie sprawności wzrokowej wyklucza korzystanie z podstawowego (standardowego) sprzętu komputerowego i oprogramowania;

5) gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:

a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,

lub

b) samodzielne gospodarstwo  gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu;

6) obszarze wiejskim - należy przez to rozumieć obszar wiejski w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.);

7) oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego np. podnośnik lub najazd dla wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp.;

8) orzeczeniu równoważnym – należy przez to rozumieć regulacje, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

9) osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

10) podstawowym oprogramowaniu – należy przez to rozumieć standardowe oprogramowanie, w tym również aktualizacyjne, dedykowane m.in. dla podstawowego sprzętu komputerowego, nieposiadające znamion szczególnego przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, słowniki, przeglądarki internetowe, encyklopedie, programy edukacyjne;

11) podstawowym sprzęcie komputerowym – należy przez to rozumieć standardowy sprzęt komputerowy nie będący specjalnie zaprojektowany i produkowany na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, tj. jednostkę centralną komputera (w której skład wchodzą m.in.: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, twardy dysk, zasilacz, obudowa) np. komputer stacjonarny, komputer o budowie kompaktowej typu all-in-one (wszystko w jednym), komputer przenośny typu lap-top, notebook, netbook, palmtop, PDA, a także standardowe urządzenia i podzespoły elektroniczne, czyli urządzenia i podzespoły znajdujące się w powszechnym użytku do zastosowań zarówno amatorskich jak i profesjonalnych, współpracujące z ww. jednostkami centralnymi komputera i stanowiące ich uzupełnienie; 

12) posiadaczu samochodu (w rozumieniu programu) należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela;

13) specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym – należy przez to rozumieć każde oprogramowanie, w tym aktualizacyjne, które nie jest oprogramowaniem podstawowym, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych albo z dysfunkcją narządu wzroku oraz schorzeń współistniejących;

14) specjalistycznym sprzęcie komputerowym – należy przez to rozumieć, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej:

a) każdy sprzęt komputerowy lub jego element, który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym (np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24”),

b) elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym (np. lupy elektroniczne, powiększalniki komputerowe, sprzętowe syntezatory mowy, udźwiękowione słowniki, dyktafony, notatniki cyfrowe),

które to sprzęty i urządzenia posiadają szczególne, funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb osób:

- z dysfunkcją wzroku - z wyłączeniem sprzętów i urządzeń pełniących samodzielnie funkcję urządzeń lektorskich lub brajlowskich, lub

- z brakiem albo znacznym niedowładem obu kończyn górnych,

oraz schorzeń współistniejących;

15) urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie posiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku,  umożliwiające co najmniej:

a) przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijki brajlowskie, monitory brajlowskie, tablety wypukłe, notatniki brajlowskie,

b) wykonywanie wydruków w piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych m.in. na nośnikach papierowych, foliach, papierze pęczniejącym np. drukarki brajlowskie, termograficzne;

16)  urządzeniach lektorskich – należy przez to rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie posiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku poprzez umożliwienie rejestrowania i/lub przetwarzania grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe;

17)  zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a)  stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b)  stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c)  działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),

d) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

e) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

 

Przyznanie dofinansowania

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek będzie można złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

 

TERMIN NABÓR WNIOSKÓW zostanie ogłoszony po podpisaniu przez  powiat przasnyski umowy, w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programy „Aktywny samorząd” będą dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Przasnyszu ul. Św. Śt. kostki 5, 06-300 Przasnysz, pokój nr 31.

 

powrót

Linki

grafika na dole strony