Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności OGŁOSZENIE

2019-10-29

Przasnysz, 29 października 2019r.

 PCPR.110.4.2019

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA STANOWISKO: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ogłasza nabór na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika


I. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu,  ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.


II. Stanowisko, na które prowadzony jest nabór: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


1.  Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,

5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętność obsługi komputera,

2) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,

3) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,

6) mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,

7) mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)   udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)   przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3)   pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5)   zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6)   udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;    

7)   przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

8)   współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego  z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

9)   wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa                                    o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

10)   sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

11)  w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia  w rodzinie zastępczej większej liczny dzieci;

12)  sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

13)  sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia  w rodzinnym domu dziecka większej liczny dzieci, w przypadku rodzeństwa;

14)  wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;

15)  w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci;

16)  w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci;

17)  współpraca z placówką opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego;

18)  wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do  innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;

19)  konsultacje oceny sytuacji dziecka;

20)  konsultowanie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;

21)  pełnienie funkcji opiekuna usamodzielniania;

22)  pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia;

23)  współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;

24)   realizacja innych zadań, m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie uregulowanym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:


1) list motywacyjny

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje                                                zawodowe - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

6) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzura informacyjną dla kandydatów,

9) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.

10) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1781.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282).


5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, w pok. B14 - (lub pocztą na adres PCPR z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA"

w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. do godziny 16.00.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie przedłożyć do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.


6. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-przasnysz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9 , 06-300 Przasnysz.

8. Wymiar czasu pracy na stanowisku - pełen wymiar czasu pracy.

9. Warunki pracy na danym stanowisku: praca biurowa wykonywana w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu (na stanowisku komputerowym ) oraz praca w terenie (zasięg powiatu przasnyskiego). Budynek - 5 kondygnacyjny, posiada infrastrukturę techniczno-sanitarną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

10. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumienia przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.


               Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie
o dalszym etapie rekrutacji.  

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych
w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 753-42-83

Przasnysz, 29 października 2019r.


 Dokumenty do pobrania

 

Klauzula informacyjna dla kandydata, pobierz ...

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobierz ...

 

Oświadczenie o niekaralności pobierz ..Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Przasnyszu


Krzysztof Goś

powrót

Linki

grafika na dole strony