Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Dofinansowane ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowane ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2018  poz. 511 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2015r. poz. 926),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017r. poz. 1061 ze zm).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, pokój nr B13, tel.   29 753 42 83, 29 753 41 89, tel./fax 29 752 51 73  


 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba niepełnosprawna, która posiada od lekarza rodzinnego lub specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi może uzyskać dofinansowanie do danego przedmiotu lub środka pod warunkiem  jednoczesnego uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Najbliższe delegatury Mazowieckiego Oddziału NFZ znajdują się pod adresami:

06-400 Ciechanów; ul. 17 Stycznia 7

07-410 Ostrołęka; ul. Kościuszki 45

Zlecenie przed przyjęciem do realizacji powinno być potwierdzone w oddziale NFZ.      Następnie należy wybrać świadczeniodawcę /np. aptekę, sklep ze sprzętem  ortopedycznym/, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i będzie  mógł zrealizować zlecenie.

W przypadku zaopatrzenia w środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania
 /np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki, zestawy infuzyjne  do osobistych  pomp insulinowych/, nie trzeba każdorazowo zgłaszać się do NFZ. Można ubiegać się w NFZ o wydanie karty comiesięcznego zaopatrzenia, ważnej przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Po jej otrzymaniu wystarczy uzyskanie zleceń wystawionych przez lekarza rodzinnego. Prawo do pełnej lub częściowej refundacji oraz potwierdzenie wydania środka pomocniczego potwierdzi wówczas osoba realizująca zlecenie /sklep ortopedyczny, apteka/.

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać również dofinansowanie do naprawy przedmiotów ortopedycznych, jeżeli taka naprawa objęta została refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:


Osoby, których  niepełnosprawność  została potwierdzona ważnym orzeczeniem


 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
 • o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też
 • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.


Osoba niepełnosprawna musi spełniać kryterium dochodowe.

         Średni miesięczny dochód na osobę z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może  przekraczać :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej -  65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej


- w przypadku osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z rodziną - 50 % przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej.

Osobom, które przekraczają w/w kryterium dochodowe, określone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dofinansowanie nie przysługuje.


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym  na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;

- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, wyznaczonego przez NFZ  oraz  wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów  i środków,  jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

 

Wymagane dokumenty:

W przypadku, gdy wnioskodawca dokonał zakupu przed uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON:

 

 • Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).
 • Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności albo kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał orzeczenia do wglądu).
 • Faktura określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma środków na dokonanie zakupu przed uzyskaniem     dofinansowania ze środków PFRON:

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Pobierz w zakładce po lewej stronie, wnioski do pobrania).
 • Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności albo kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r./ oryginał orzeczenia do wglądu/
 • Fakturę proforma określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wypełnioną w części II przez NFZ.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z dokumentami PCPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania oraz o terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do dokonania przelewu na konto realizatora zlecenia. W wymaganym terminie należy dostarczyć oryginał faktury na przelew wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dowód wpłaty udziału własnego.


Sposób wypłaty dofinansowania:

Przyznane świadczenie przekazywane jest osobie uprawnionej zgodnie z jej wskazaniem (konto osobiste, konto świadczeniodawcy realizującego zlecenie lub wypłata gotówkowa w kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu)

        Osoba uprawniona do przyznania dofinansowania może upoważnić w formie pisemnej inną osobę do odebrania świadczenia. Wzór upoważnienia (Pobierz upoważnienie)

Dodatkowe informacje: NFZ nie zrefunduje zakupu  u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nabytych pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu. PCPR nie udzieli dofinansowania w przypadku braku potwierdzonej refundacji zakupu przez NFZ.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy: Nie ma.

Czas załatwiania sprawy: do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Autor: Krzysztof Goś


Linki

grafika na dole strony